Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.
 

Waarvoor gebruikt Kast-ID uw persoonlijke gegevens?

In principe kan u de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Deelt u uw gegevens toch mee door het invullen van een formulier, dan garandeert u dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.
  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen. Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Als u solliciteert bij Kast-ID, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om na te gaan of we een geschikte vacature hebben in onze organisatie.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Kast-ID via de Website aanbiedt. U heeft het recht om de gegevens die wij over u bewaren te raadplegen, aan te passen of te laten schrappen. U kan ook vragen om uw gegevens te verwijderen die gebruikt worden voor direct marketing, of voor statistieken te trekken.
U kan een verzoek tot toegang, aanpassing of schrapping van uw persoonsgegevens indienen door te mailen naar nathalie@kast-id.be of per post Kast-ID – Marketing – Hoogkamerstraat 337/9 – 9140 Temse. Dit is gratis, wij doen er alles om zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Ongegronde of overmatige verzoeken kunnen geweigerd of aangerekend worden.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
 

Welke gegevens gebruikt Kast-ID?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Kast-ID de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.
  • Als u gebruikmaakt van een link op deze website naar een andere website en u persoonlijke gegevens achterlaat op de andere site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.
  • Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door cookies en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser,…) verzamelen.
  • De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Kast-ID bvba. Kast-ID bvbva is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel Kast-ID heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de website werden verzameld.
De webmaster van de website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Kast-ID. De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.
 

Maakt Kast-ID uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Kast-ID voorgelegd, onthuld of overgemaakt. 
 

Gebruikt Kast-ID uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

Kast-ID gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Kast-ID verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.
 

Gebruikt Kast-ID cookies op de website?

De website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Kast-ID in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.
 

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Kast-ID bewaart de gegevens op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Kast-ID toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 

Bewaartijd

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.
 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.
Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.) is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.
 

Heatmaps en registratie van sessies

Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd.
Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.
Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende
Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.
 

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Kast-ID?

Kast-ID heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.
 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht Kast-ID de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Kast-ID geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Kast-ID u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Kast-ID ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Kast-ID verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. 
Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Kast-ID uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.
 

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: nathalie@kast-id.be of op het volgende adres: Kast-ID - DM-Line, Hoogkamerstraat 337/9, 9140 Temse, België, BTW BE 0454 833 592. Kast-ID verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Kast-ID deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen. Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Kast-ID uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.
Indien u meent dat er fouten gebeurden bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hiervoor klacht indienen bij de Privacy commissie.